CSSX là gì? Ý nghĩa của từ cssx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

CSSX là gì? Ý nghĩa của từ cssx

CSSX là gì ?

CSSX là “Cơ sở sản xuất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSSX

CSSX có nghĩa “Cơ sở sản xuất”.

CSSX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSSX là “Cơ sở sản xuất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSSX:
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ SX: Sản xuất.
+ ĐS: Động sản.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ XK: Xuất khẩu.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ BĐS: Bất động sản.
+ SXH: Sốt xuất huyết.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ SP: Sản phẩm.
...

Post Top Ad