Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Post Top Ad

Bài đăng gần đây

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

SNI là gì? Ý nghĩa của từ sni

SNI là gì ? SNI là “ Server Name Indication ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ SNI SNI có nghĩa “ Server Name Indication ”, dịch sang ti...
Đọc tiếp

RTM là gì? Ý nghĩa của từ rtm

RTM là gì ? RTM là “ Release To Manufacturing ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ RTM RTM có nghĩa “ Release To Manufacturing ”, dịch san...
Đọc tiếp

SMURF là gì? Ý nghĩa của từ smurf

SMURF là gì ? SMURF là “ Special Microbeam Utilization Research Facility ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ SMURF SMURF có nghĩa “ Speci...
Đọc tiếp

PSAT là gì? Ý nghĩa của từ psat

PSAT là gì ? PSAT là “ Philippine School of Arts and Trades ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ PSAT PSAT có nghĩa “ Philippine School of...
Đọc tiếp

ODC là gì? Ý nghĩa của từ odc

ODC là gì ? ODC là “ Optical Disk Cartridge ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ ODC ODC có nghĩa “ Optical Disk Cartridge ”, dịch sang ti...
Đọc tiếp

P2 là gì? Ý nghĩa của từ p2

P2 là gì ? P2 là “ Pollution prevention ” trong tiếng Anh. Ý nghĩa của từ P2 P2 có nghĩa “ Pollution prevention ”, dịch sang tiếng Việt...
Đọc tiếp

Post Top Ad