HCTL là gì? Ý nghĩa của từ hctl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

HCTL là gì? Ý nghĩa của từ hctl

HCTL là gì ?

HCTL là “Hội chợ triển lãm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HCTL

HCTL có nghĩa “Hội chợ triển lãm”.

HCTL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HCTL là “Hội chợ triển lãm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HCTL:
+ PTTT: Phát triển trẻ thơ.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ HND: Hội nông dân.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ QH: Quốc hội.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ CPTTT: Chậm phát triển trí tuệ.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ XH: Xã hội.
...

Post Top Ad