BOS là gì? Ý nghĩa của từ bos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

BOS là gì? Ý nghĩa của từ bos

BOS là gì ?

BOS là “Balance Of System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOS

BOS có nghĩa “Balance Of System”, dịch sang tiếng Việt là “Cân bằng của hệ thống”.

BOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOS là “Balance Of System”.

Một số kiểu BOS viết tắt khác:
+ Business Operating System: Hệ điều hành doanh nghiệp.
+ British Orthodontic Society: Hiệp hội chỉnh nha Anh.
+ Behavioral Observation Scale: Thang đo quan sát hành vi.
+ Basic Oxygen Steelmaking: Sản xuất thép oxy cơ bản.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BOS:
+ BEA: British Electricity Authority (Cơ quan điện lực Anh).
+ MES: Minimum Efficient Scale (Quy mô hiệu quả tối thiểu).
+ SOE: Society of Operations Engineers (Hiệp hội kỹ sư vận hành).
+ ESS: Epworth Sleepiness Scale (Thang đo buồn ngủ Epworth).
+ SQA: Society of Quality Assurance (Hiệp hội đảm bảo chất lượng).
...

Post Top Ad