SUI là gì? Ý nghĩa của từ sui - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

SUI là gì? Ý nghĩa của từ sui

SUI là gì ?

SUI là “Switzerland ” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SUI

SUI có nghĩa “Switzerland ”, dịch sang tiếng Việt là “Thụy Sĩ”. Tên chính thức là Liên bang Thụy Sĩ, một quốc gia ở châu Âu.

SUI là viết tắt của nước nào ?

SUI là nước “Thụy Sĩ”, và mã SUI đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Sĩ”.

SUI là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng SUI là “Switzerland ”.

Một số kiểu SUI viết tắt khác:
+ Years of age: Năm tuổi. Trong tiếng Trung Quốc là từ "歲 hoặc 岁" có bính âm "sui".
+ Sonic User Interface : Giao diện người dùng Sonic.
+ Speech User Interface: Giao diện người dùng giọng nói.
+ Stress Urinary Incontinence: Són tiểu căng thẳng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SUI:
+ UG: User Guide (Hướng dẫn sử dụng).
+ BCI: Brain–Computer Interface (Giao diện não - máy tính).
+ EMI: External Memory Interface (Giao diện bộ nhớ ngoài).
...

Post Top Ad