CLIC là gì? Ý nghĩa của từ clic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

CLIC là gì? Ý nghĩa của từ clic

CLIC là gì ?

CLIC là “Compact LInear Collider” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CLIC

CLIC có nghĩa “Compact LInear Collider”, dịch sang tiếng Việt là “Máy va chạm LInear nhỏ gọn”.

CLIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CLIC là “Compact LInear Collider”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CLIC:
+ CSC: Compact system camera (Máy ảnh hệ thống nhỏ gọn).
+ MACHO: MAssive Compact Halo Object (Đối tượng Halo nhỏ gọn MAssive).
+ LTI: Linear Time-Invariant (Thời gian tuyến tính-Bất biến).
+ CTDB: Compact Terrain Data Base (Cơ sở dữ liệu địa hình nhỏ gọn).
+ LEP: Large Electron-Positron collider (Máy va chạm Electron-Positron lớn).
+ ILC: International Linear Collider (Máy va chạm tuyến tính quốc tế).
...

Post Top Ad