DRM là gì? Ý nghĩa của từ drm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

DRM là gì? Ý nghĩa của từ drm

DRM là gì ?

DRM là “Digital Rights Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DRM

DRM có nghĩa “Digital Rights Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý bản quyền kỹ thuật số”.

DRM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DRM là “Digital Rights Management”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DRM:
+ ZCM: ZENworks Configuration Management (Quản lý cấu hình ZENworks).
+ DMC: Defense Management Council (Hội đồng quản lý quốc phòng).
+ DPPDB: Digital Point Positioning Database (Cơ sở dữ liệu định vị điểm kỹ thuật số).
+ ASD(FMP): Assistant Secretary of Defense - Force Management Policy (Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng - Chính sách Quản lý Lực lượng).
+ INFORMS: Institute for Operations Research and the Management Sciences (Viện Nghiên cứu Hoạt động và Khoa học Quản lý).
+ ECOMMHR: European Commission on Human Rights (Ủy ban Nhân quyền Châu Âu).
+ DC: Digital Compass (La bàn điện tử).
+ DEM: Digital Elevation Model (Mô hình độ cao kỹ thuật số).
...

Post Top Ad