SEN là gì? Ý nghĩa của từ sen - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

SEN là gì? Ý nghĩa của từ sen

SEN là gì ?

SEN là “Special Educational Needs” và “Senegal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SEN

SEN có nghĩa “Special Educational Needs”, dịch sang tiếng Việt là “Nhu cầu giáo dục đặc biệt”.

SEN là viết tắt của nước nào ?

SEN là nước “Sénégal” (Xê-nê-gan), từ này cũng dùng làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Sénégal”. Nước này có tên chính thức Cộng hòa Sénégal, quốc gia có vị trí tại Tây Phi.

SEN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SEN là “Special Educational Needs”.

Một số kiểu SEN viết tắt khác:
+ Sénégal.
+ Small Extension Node: Nút mở rộng nhỏ.
+ State Enrolled Nurse: Y tá đã đăng ký của tiểu bang.
+ Sports Entertainment Network: Mạng Giải trí Thể thao.
+ Software Engineering Notes: Ghi chú Kỹ thuật Phần mềm.
+ Sony Entertainment Network: Mạng giải trí Sony.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SEN:
+ SSN: Socialist Solidarity Network (Mạng lưới đoàn kết xã hội chủ nghĩa).
+ ECHO: Educational Concerns for Hunger Organization (Mối quan tâm giáo dục cho Tổ chức nạn đói).
+ GFN: Global Footprint Network (Mạng lưới Dấu chân Toàn cầu).
...

Post Top Ad