UNCF là gì? Ý nghĩa của từ uncf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

UNCF là gì? Ý nghĩa của từ uncf

UNCF là gì ?

UNCF là “United Negro College Fund” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UNCF

UNCF có nghĩa “United Negro College Fund”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ United Negro College”.

UNCF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UNCF là “United Negro College Fund”.

Post Top Ad