PHM là gì? Ý nghĩa của từ phm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

PHM là gì? Ý nghĩa của từ phm

PHM là gì ?

PHM là “Population Health Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PHM

PHM có nghĩa “Population Health Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý sức khỏe dân số”. Việc quản lý và cải thiện sức khỏe của một nhóm dân số lớn thông qua các chiến lược và dịch vụ y tế.

PHM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PHM là “Population Health Management”.

Một số kiểu PHM viết tắt khác:
+ Pharmacy: Tiệm thuốc.
+ Proto-Hmong–Mien: Proto-Hmong-Miền.
+ Pure Homopolar Motor: Động cơ đồng cực thuần túy. Loại máy điện chuyển động bằng cách sử dụng hiệu ứng homopolar trong lĩnh vực vật lý.
+ People's History Museum: Bảo tàng Lịch sử Nhân dân.
+ Passive Hydrogen Masers: Máy tạo hydro thụ động.
+ Passive Hydrogen Maser: Maser hydro thụ động.
+ Prognostics and Health Management: Tiên lượng và quản lý sức khỏe.
+ peptidylglycine alpha-hydroxylating monooxygenase: peptidylglycine alpha-hydroxyl hóa monooxygenase.
+ People's Health Movement: Phong trào sức khỏe nhân dân.
+ Pharmacist's Mate: Bạn của dược sĩ. PhM.
+ Project Human Male: Dự Án Con Người Nam.
+ peptidylglycine α-hydroxylating monooxygenase: peptidylglycine α-hydroxyl hóa monooxygenase.
+ Prognostic and Health Management: Tiên lượng và quản lý sức khỏe.
+ Penn-Harris-Madison.
+ Perfused Hepatic Mass: Khối gan được tưới máu.
+ Population Health Metrics: Số liệu sức khỏe dân số.
+ Peptide Histidine Methionineamide.
+ Public Health Midwives: Nữ hộ sinh y tế công cộng.
+ Paramount Hospitality Management: Quản lý khách sạn Paramount.
+ Protein Homolog Model: Mô hình tương đồng protein.
+ Prayer and Healing Ministry: Bộ cầu nguyện và chữa lành.
+ Prognostic Health Management: Quản lý sức khỏe tiên lượng.
+ Prognostics Health Monitoring: Theo dõi sức khỏe tiên lượng.
+ Parti Harapan Malaysia: Đảng Hy vọng Malaysia.
+ Pax Hungarica Movement: Phong trào hòa bình Hungary.

Post Top Ad