AUTOSAR là gì? Ý nghĩa của từ autosar - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

AUTOSAR là gì? Ý nghĩa của từ autosar

Giải thích autosar là gì và có ý nghĩa ra sao, từ autosar là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

AUTOSAR là gì ?

AUTOSAR là “AUTomotive Open System ARchitecture” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AUTOSAR

AUTOSAR có nghĩa “AUTomotive Open System ARchitecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc hệ thống mở tự động”.

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "AUT" trong "AUTomotive", "O" trong "Open", "S" trong "System" , và "AR" trong "ARchitecture".

AUTOSAR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AUTOSAR là “AUTomotive Open System ARchitecture”.

Một số kiểu AUTOSAR viết tắt khác:
+ hiện chưa tìm thấy cụm từ nào khác.
...

Post Top Ad