CCPL là gì? Ý nghĩa của từ ccpl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

CCPL là gì? Ý nghĩa của từ ccpl

Giải thích ccpl là gì và có ý nghĩa ra sao, từ ccpl là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

CCPL là gì ?

CCPL là “Customer Care Program Leader” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCPL

CCPL có nghĩa “Customer Care Program Leader”, dịch sang tiếng Việt là “Trưởng chương trình chăm sóc khách hàng”.

CCPL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCPL là “Customer Care Program Leader”.

Một số kiểu CCPL viết tắt khác:
+ Cadet Corporal: Tổng công ty.
+ Charleston County Library: Thư viện Hạt Charleston.
+ Compliant Certified Product List: Danh sách sản phẩm được chứng nhận tuân thủ.
+ Credit Card & Personal Loan: Thẻ tín dụng và khoản vay cá nhân.
+ Cuyahoga County Public Library: Thư viện công cộng quận Cuyahoga.
+ Center for Civic Participation and Leadership: Trung tâm tham gia và lãnh đạo công dân.
+ Cryogenic Capillary Pumped Loop: Mạch mao quản được bơm.
+ Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro: Hợp tác xã Consorzio di Produzione e Lavoro.
+ Command Center Product Line: Dòng sản phẩm trung tâm chỉ huy.
+ Central California Pistol League: Liên đoàn Súng lục miền Trung California.
+ Center for Community and Professional Learning: Trung tâm học tập cộng đồng và chuyên nghiệp.
+ Chesterfield County Public Libraryl: Thư viện công cộng Hạt Chesterfield.
...

Post Top Ad