SPMS là gì? Ý nghĩa của từ spms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

SPMS là gì? Ý nghĩa của từ spms

Giải thích spms là gì và có ý nghĩa ra sao, từ spms là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

SPMS là gì ?

SPMS là “Sales Performance Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPMS

SPMS có nghĩa “Sales Performance Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý hiệu suất bán hàng”.

SPMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPMS là “Sales Performance Management System”.

Một số kiểu SPMS viết tắt khác:
+ Scaled Propagation Measurement System: Hệ thống đo lường tuyên truyền mở rộng.
+ Spare Parts Management System: Hệ thống quản lý phụ tùng.
+ Swedish Project Management Society: Hiệp hội quản lý dự án Thụy Điển.
+ Software Process Management System: Hệ thống quản lý quy trình phần mềm.
+ Solar Particle Monitoring System: Hệ thống giám sát hạt năng lượng mặt trời.
+ Syrius PM Services, Inc.: Dịch vụ PM Syrius, Inc..
+ Special Planetary Militia Services: Dịch vụ dân quân hành tinh đặc biệt.
+ Software Project Management Strategies: Chiến lược quản lý dự án phần mềm.
+ Site Pavement Management Software: Phần mềm quản lý vỉa hè trang web.
+ Strategic Performance Measurement System: Hệ thống đo lường hiệu suất chiến lược.
+ Simple Project Management System: Hệ thống quản lý dự án đơn giản.
+ System Program Management Survey: Khảo sát quản lý chương trình hệ thống.
+ Single Phase Melee System: Hệ thống cận chiến một pha.
+ Specialty Performance Measurement System: Hệ thống đo lường hiệu suất đặc biệt.
+ School of Physical and Mathematical Sciences: Trường Khoa học Vật lý và Toán học.
+ Structures Properties and Modelling of Solids: Cấu trúc tính chất và mô hình hóa chất rắn.
+ Scientific Program Management System: Hệ thống quản lý chương trình khoa học.
+ Summer Physical Mathematical School: Trường toán vật lý mùa hè.
+ Smart Power Measuring Sensor: Cảm biến đo điện thông minh.
+ Supervisory Personnel Management Specialist: Chuyên viên quản lý giám sát.
+ Service Point Management System: Hệ thống quản lý điểm dịch vụ.
+ South Park Middle School: Trường trung học South Park.
+ School of Postgraduate Medical Studies: Trường đại học nghiên cứu y khoa.
+ Switch Performance Monitoring System: Chuyển đổi hệ thống giám sát hiệu suất.
+ SurPac Mining Software: Phần mềm khai thác SurPac.
+ Service Provider Management System: Hệ thống quản lý nhà cung cấp dịch vụ.
+ Special Programs Management Section: Bộ phận quản lý chương trình đặc biệt.
+ Sustainable Performance Management System: Hệ thống quản lý hiệu suất bền vững.
+ Strategic Planning and Management System: Hệ thống quản lý và hoạch định chiến lược.
+ Spatial Process Modelling System: Hệ thống mô hình hóa quá trình không gian.
+ Special Purpose Monitoring Stations: Trạm giám sát mục đích đặc biệt.
+ Society for Marketing Professional Services: Hiệp hội dịch vụ chuyên nghiệp Marketing.
+ Supplier Performance Measurement System: Nhà cung cấp hệ thống đo lường hiệu suất.
+ Single Particle Mass Spectrometer: Máy quang phổ khối hạt đơn.
+ System Performance Management System: Hệ thống quản lý hiệu suất hệ thống.
+ Standard Personnel Manpower System: Hệ thống nhân lực tiêu chuẩn.
+ Secondary Progressive Multiple Sclerosis: Bệnh đa xơ cứng tiến triển thứ phát.
+ Sigma Property Management Services: Dịch vụ quản lý tài sản Sigma.
+ Standing Panel on Mobilizing Science: Ban thường trực về huy động khoa học.
+ State Permitted Mine Site: Trang web của tôi được phép.
+ Specialty Performance Management System: Hệ thống quản lý hiệu suất đặc biệt.
+ Software Process and Management System: Hệ thống quản lý và xử lý phần mềm.
+ Software Project Management System: Hệ thống quản lý dự án phần mềm.
+ Starship Personnel Management System: Hệ thống quản lý nhân sự Starship.
+ Storage Products Management System: Hệ thống quản lý sản phẩm lưu trữ.
...

Post Top Ad