DMAC là gì? Ý nghĩa của từ dmac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

DMAC là gì? Ý nghĩa của từ dmac

DMAC là gì ?

DMAC là “Data Management and Communications” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ DMAC

DMAC có nghĩa “Data Management and Communications”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý dữ liệu và truyền thông”.

DMAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DMAC là “Data Management and Communications”.

Một số kiểu DMAC viết tắt khác:
+ Direct Memory Access Control: Kiểm soát truy cập bộ nhớ trực tiếp.
+ Direct Memory Access Controller: Bộ điều khiển truy cập bộ nhớ trực tiếp.
+ Direct Machining and Control: Gia công và điều khiển trực tiếp.
+ Data Management for Assessment and Curriculum: Quản lý dữ liệu để đánh giá và chương trình giảng dạy.
+ Departmental Microcomputer Acquisition Contract: Hợp đồng mua lại máy vi tính của Bộ.
+ Data Management Analysis Center: Trung tâm phân tích quản lý dữ liệu.
+ Deterministic Multiple Access Channel: Kênh đa truy cập xác định.
+ Define Measure Analyze Control: Xác định biện pháp kiểm soát phân tích.
+ Drag-to Place System for Main Umbilicals: Hệ thống kéo để đặt cho rốn chính.
...

Post Top Ad