BTTH là gì? Ý nghĩa của từ btth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2020

BTTH là gì? Ý nghĩa của từ btth

BTTH là gì ?

BTTH là “Boot To The Head” trong tiếng Anh, "Bổ túc trung học" trong tiếng Việt.

Ý nghĩa từ BTTH

**NGOẠI NGỮ

BTTH có nghĩa “Boot To The Head”, dịch sang tiếng Việt là “Khởi động lên đầu”.

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "B" trong "Boot", "T" trong "To", "T" trong "The", và "H" trong "Head".

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ Boot: khởi động, giày ống,...
+ To: đến, tới, để, theo hướng...
+ The (mạo từ): cái, ấy, này, con, người...
+ Head: đầu, vị trí đầu, đoạn đầu...

**VIỆT NGỮ

BTTH có nghĩa "Bổ túc trung học".

Được rút gọn với "B" trong "Bổ", "T" trong "Túc", "T" trong "Trung" và "H" trong "Học".

Trong đó:
+ Bổ túc: bồi dưỡng thêm cho đầy đủ hoặc đáp ứng được yêu cầu (học bổ túc)...
+ Trung học: bậc học trong giáo dục, gồm trung học phổ thông (lớp 10 đến 12) và trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9)...

BTTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BTTH là “Boot To The Head”, "Bổ túc trung học".

Một số kiểu BTTH viết tắt khác:
+ Broadband to the Home: Băng thông rộng đến nhà.
+ Bồi thường thiệt hại.
+ Battle Through The Heavens: Băng thông rộng đến nhà (bộ phim truyền hình Trung Quốc).
...

Post Top Ad