REF là gì? Ý nghĩa của từ ref - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

REF là gì? Ý nghĩa của từ ref

REF là gì ?

REF là “Reference” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ REF

REF có nghĩa “Reference”, dịch sang tiếng Việt là “Tham khảo”.

REF là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng REF là “Reference”.

Một số kiểu REF viết tắt khác:
+ Refugee: Người tị nạn.
+ Refresher: Bồi dưỡng.
+ Reference to: Tham chiếu đến.
+ Referring: Giới thiệu.
+ Refer / Reference / Referred: Tham khảo / Tham khảo / Được giới thiệu.
+ Rapid Equipping Force: Lực lượng trang bị nhanh.
+ Regional Energy Forum: Diễn đàn năng lượng khu vực.
+ Review of Environmental Factors: Đánh giá các yếu tố môi trường.
+ Resource Enforcement Function: Chức năng thực thi tài nguyên.
+ Restricted Earth Fault: Hạn chế lỗi trái đất.
+ Radio-Engineering Faculty: Khoa Kỹ thuật vô tuyến.
+ Radiant Electric Fire: Lửa điện rạng rỡ.
+ Research Exploration Framework: Khung thăm dò nghiên cứu.
...

Post Top Ad