LTN là gì? Ý nghĩa của từ ltn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

LTN là gì? Ý nghĩa của từ ltn

LTN là gì ?

LTN là “Location” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ LTN

LTN có nghĩa “Location”, dịch sang tiếng Việt là “Vị trí”.

LTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LTN là “Location”.

Một số kiểu LTN viết tắt khác:
+ Less Than Nothing: Ít hơn không có gì.
+ Lite On: Bật sáng.
+ Leadership Training Network: Mạng lưới đào tạo lãnh đạo.
+ LeisureTime Network: Mạng giải trí.
+ Linear Threshold Network: Mạng ngưỡng tuyến tính.
+ Long Thin Network: Mạng dài mỏng.
+ Low Throughput Networks: Mạng thông lượng thấp.
...

Post Top Ad