NEA là gì? Ý nghĩa của từ nea - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

NEA là gì? Ý nghĩa của từ nea

NEA là gì ?

NEA là “National Education Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NEA

NEA có nghĩa “National Education Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội giáo dục quốc dân”.

NEA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NEA là “National Education Association”.

Một số kiểu NEA viết tắt khác:
+ National Endowment for the Arts: Tài trợ quốc gia cho nghệ thuật.
+ Nuclear Energy Agency: Cơ quan năng lượng hạt nhân.
+ National Environment Agency: Cơ quan môi trường quốc gia - tại Singapore.
+ Near Earth Asteroid: Tiểu hành tinh gần trái đất.
+ Newspaper Enterprise Association: Hiệp hội doanh nghiệp báo.
+ North East Asia: Đông Bắc Á.
+ Negative Electron Affinity: Ái lực điện tử âm.
+ National Economic Association: Hiệp hội kinh tế quốc dân.
+ New Evangelization of America: Truyền giáo mới của nước Mỹ.
+ Non-Explosive Actuator: Thiết bị truyền động không nổ.
+ Noise Equivalent Angle: Góc tương đương tiếng ồn.
+ Noise Equivalent Absorbance: Độ hấp thụ tương đương tiếng ồn.
+ Nitrogen Enriched Air: Không khí giàu nitơ.
+ National Editorial Association: Hội biên tập quốc gia.
+ National Employment Association: Hiệp hội việc làm quốc gia.
+ Net Earning Assets: Tài sản thu nhập ròng.
+ Net Expenditure Accrued: Chi phí ròng tích lũy.
+ Naval Exercise Area: Khu tập thể dục hải quân.
+ Not Enough Acronyms: Không đủ từ viết tắt.
...

Post Top Ad