WSD là gì? Ý nghĩa của từ wsd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

WSD là gì? Ý nghĩa của từ wsd

WSD là gì ?

WSD là “Web Services for Devices” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ WSD

WSD có nghĩa “Web Services for Devices”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ web cho thiết bị”.

WSD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WSD là “Web Services for Devices”.

Một số kiểu WSD viết tắt khác:
+ Web Service Discovery: Khám phá dịch vụ web.
+ Working Stress Design: Thiết kế căng thẳng làm việc.
+ Whole School Development: Phát triển toàn trường.
+ Women for Sustainable Development: Phụ nữ vì sự phát triển bền vững.
+ Wear Scar Diameter: Mang sẹo đường kính.
+ Wind Speed, Direction: Tốc độ gió, hướng.
+ Work Systems Design: Thiết kế hệ thống làm việc.
+ Weblogic Service Delivery: Cung cấp dịch vụ weblogic.
+ Wage and Salary Department: Bộ phận tiền lương và tiền lương.
+ Work Standards Day: Ngày làm việc tiêu chuẩn.
...

Post Top Ad