COMM là gì? Ý nghĩa của từ comm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

COMM là gì? Ý nghĩa của từ comm

COMM là gì ?

COMM là “Commission” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ COMM

COMM có nghĩa “Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Hoa hồng (tiền hoa hồng, tiền thù lao), nhiệm vụ, uỷ ban”.

COMM là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng COMM là “Commission”.

Một số kiểu COMM viết tắt khác:
+ Community: Cộng đồng.
+ Committee: Ủy ban, ủy thác.
+ Commerce: thương mại.
+ Communication: Thông tin liên lạc.
...

Post Top Ad