BOD là gì? Ý nghĩa của từ bod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

BOD là gì? Ý nghĩa của từ bod

BOD là gì ?

BOD là “Biochemical Oxygen Demand” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ BOD

BOD có nghĩa “Biochemical Oxygen Demand”, dịch sang tiếng Việt là “Nhu cầu oxy sinh hóa”.

BOD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOD là “Biochemical Oxygen Demand”.

Một số kiểu BOD viết tắt khác:
+ Body: Thân hình.
+ Books On Demand: Sách theo yêu cầu.
+ Biological Oxygen Demand: Nhu cầu oxy sinh học.
+ Board Of Directors: Ban giám đốc.
+ Benefit of the Doubt: Lợi ích của sự nghi ngờ.
+ Base Ordnance Depot: Kho cơ sở.
+ Beneficial Occupancy Date: Ngày cư ngụ có lợi.
+ Business Object Document: Tài liệu đối tượng kinh doanh.
+ Business Operating Division: Bộ phận điều hành kinh doanh.
+ Basic Oxygen Demand: Nhu cầu oxy cơ bản.
...

Post Top Ad