ATGT là gì? Ý nghĩa của từ atgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

ATGT là gì? Ý nghĩa của từ atgt

ATGT là gì ?

ATGT là “An toàn giao thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ATGT

ATGT có nghĩa “An toàn giao thông”.

ATGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATGT là “An toàn giao thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ATGT:
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ TTGT: Trật tự giao thông.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ VT: Viễn thông.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
...

Post Top Ad