BD là gì? Ý nghĩa của từ bd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

BD là gì? Ý nghĩa của từ bd

BD là gì ?

BD là “Bình Dương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BD

BD có nghĩa “Bình Dương”.

BD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BD là “Bình Dương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BD:
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ TBD: Thái Bình Dương.
...

Post Top Ad