BGDĐT là gì? Ý nghĩa của từ bgdđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

BGDĐT là gì? Ý nghĩa của từ bgdđt

BGDĐT là gì ?

BGDĐT là “Bộ Giáo dục và Đào tạo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BGDĐT

BGDĐT có nghĩa “Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

BGDĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BGDĐT là “Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BGDĐT:
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ PGHH: Phật giáo Hòa Hảo.
+ TD: Tình dục.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ NLTT: Năng lượng tái tạo.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ BT: Bộ trưởng.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ CSĐTLX: Cơ sở đào tạo lái xe.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ GS: Giáo sư.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ GK: Giáo khoa.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ ĐTTX: Đào tạo từ xa.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ TDTT: Thể dục thể thao.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
...

Post Top Ad