CATP là gì? Ý nghĩa của từ catp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

CATP là gì? Ý nghĩa của từ catp

CATP là gì ?

CATP là “Công an thành phố” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CATP

CATP có nghĩa “Công an thành phố”.

CATP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CATP là “Công an thành phố”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CATP:
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ CV: Công việc.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ TV: Thành viên.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ BC: Bán công.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ TPCT: Thành phố Cần Thơ.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ KP: Khu phố.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ CT: Công ty.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ CNV: Công nhân viên.
...

Post Top Ad