CSDL là gì? Ý nghĩa của từ csdl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

CSDL là gì? Ý nghĩa của từ csdl

CSDL là gì ?

CSDL là “Cơ sở dữ liệu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CSDL

CSDL có nghĩa “Cơ sở dữ liệu”.

CSDL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSDL là “Cơ sở dữ liệu”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CSDL:
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ VLXD: Vật liệu xây dựng.
...

Post Top Ad