CHDCND là gì? Ý nghĩa của từ chdcnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

CHDCND là gì? Ý nghĩa của từ chdcnd

CHDCND là gì ?

CHDCND là “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CHDCND

CHDCND có nghĩa “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân”.

CHDCND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CHDCND là “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CHDCND:
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ TC: Tổng cộng.
+ NNCĐDC: Nạn nhân chất độc da cam.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ DS: Dân số.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ DD: Dân dụng.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ PCT: Phó chủ tịch.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ TNCN: Thu nhập cá nhân.
+ ĐCS: Đảng Cộng sản.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
...

Post Top Ad