CTCK là gì? Ý nghĩa của từ ctck - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020

CTCK là gì? Ý nghĩa của từ ctck

CTCK là gì ?

CTCK là “Công ty chứng khoán” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CTCK

CTCK có nghĩa “Công ty chứng khoán”.

CTCK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTCK là “Công ty chứng khoán”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CTCK:
+ BC: Bán công.
+ GCN: Giấy chứng nhận.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ LCT: Luật công ty.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ CV: Công việc.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ CTĐL: Công ty Điện lực.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ CATP: Công an thành phố.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
...

Post Top Ad