ĐCS là gì? Ý nghĩa của từ đcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

ĐCS là gì? Ý nghĩa của từ đcs

ĐCS là gì ?

ĐCS là “Đảng Cộng sản” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐCS

ĐCS có nghĩa “Đảng Cộng sản”.

ĐCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐCS là “Đảng Cộng sản”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐCS:
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ SX: Sản xuất.
+ ĐS: Động sản.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ TCCS: Tạp chí Cộng sản.
...

Post Top Ad