ĐHĐD là gì? Ý nghĩa của từ đhđd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

ĐHĐD là gì? Ý nghĩa của từ đhđd

ĐHĐD là gì ?

ĐHĐD là “Đại học Đông Dương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHĐD

ĐHĐD có nghĩa “Đại học Đông Dương”.

ĐHĐD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHĐD là “Đại học Đông Dương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHĐD:
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ ĐD: Đại diện.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ KH: Khoa học.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ HV: Học viên.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ HB: Học bổng.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ SĐH: Sau đại học.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ HS: Học sinh.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ ĐB: Đại biểu.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ TBD: Thái Bình Dương.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
...

Post Top Ad