ĐHCĐ là gì? Ý nghĩa của từ đhcđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

ĐHCĐ là gì? Ý nghĩa của từ đhcđ

ĐHCĐ là gì ?

ĐHCĐ là “Đại hội cổ đông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ĐHCĐ

ĐHCĐ có nghĩa “Đại hội cổ đông”.

ĐHCĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ĐHCĐ là “Đại hội cổ đông”.

Viết tắt ĐHCĐ với nghĩa khác:
+ Đại học Công đoàn.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ĐHCĐ:
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ TCS: Trịnh Công Sơn.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ NHĐÁ: Ngân hàng Đông Á.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ CT: Công ty.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ ĐSQ: Đại sứ quán.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ BC: Bán công.
+ ĐVƯT: Đoàn viên ưu tú.
+ : Hội đồng.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ CPTD: Cổ phiếu tự do.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ LĐBĐ: Liên đoàn bóng đá.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ ĐATP: Đông Á - Thép Pomina.
+ LĐBĐVN: Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
+ LCT: Luật công ty.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ HND: Hội nông dân.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ CNV: Công nhân viên.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ DHS: Du học sinh.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ LĐLĐ: Liên đoàn Lao động.
+ ĐD: Đại diện.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
...

Post Top Ad