DHS là gì? Ý nghĩa của từ dhs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

DHS là gì? Ý nghĩa của từ dhs

DHS là gì ?

DHS là “Du học sinh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ DHS

DHS có nghĩa “Du học sinh”.

DHS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DHS là “Du học sinh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DHS:
+ THDL: Trung học dân lập.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ KH: Khoa học.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ HS: Học sinh.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ SN: Sinh năm.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ HV: Học viên.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ TH: Trung học.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
...

Post Top Ad