HCTC là gì? Ý nghĩa của từ hctc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

HCTC là gì? Ý nghĩa của từ hctc

HCTC là gì ?

HCTC là “Học chế tín chỉ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HCTC

HCTC có nghĩa “Học chế tín chỉ”.

HCTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HCTC là “Học chế tín chỉ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HCTC:
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ TH: Trung học.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ QC: Quy chế.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ SĐH: Sau đại học.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ BCHQS: Bộ chỉ huy quân sự.
+ DHS: Du học sinh.
+ HSG: Học sinh giỏi.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
...

Post Top Ad