HQ là gì? Ý nghĩa của từ hq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2020

HQ là gì? Ý nghĩa của từ hq

HQ là gì ?

HQ là “Hải quan” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HQ

HQ có nghĩa “Hải quan”.

HQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HQ là “Hải quan”.

Viết tắt HQ với nghĩa khác:
+ Hàn Quốc.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HQ:
+ QCHQ: Quân chủng Hải quân.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ QH: Quốc hội.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ TCHQ: Tổng cục Hải quan.
+ TNKQ: Trắc nghiệm khách quan.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ QH: Quan hệ.
+ KQT: Không quan tâm.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
...

Post Top Ad