KHKTHN là gì? Ý nghĩa của từ khkthn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

KHKTHN là gì? Ý nghĩa của từ khkthn

KHKTHN là gì ?

KHKTHN là “Khoa học kỹ thuật hạt nhân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KHKTHN

KHKTHN có nghĩa “Khoa học kỹ thuật hạt nhân”.

KHKTHN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KHKTHN là “Khoa học kỹ thuật hạt nhân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KHKTHN:
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ TH: Trung học.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
...

Post Top Ad