HTCĐ là gì? Ý nghĩa của từ htcđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

HTCĐ là gì? Ý nghĩa của từ htcđ

HTCĐ là gì ?

HTCĐ là “Học tập cộng đồng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ HTCĐ

HTCĐ có nghĩa “Học tập cộng đồng”.

HTCĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HTCĐ là “Học tập cộng đồng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HTCĐ:
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ TCCS: Tạp chí Cộng sản.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ ĐH: Đại học.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐT: Đồng Tháp.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ THDL: Trung học dân lập.
...

Post Top Ad