NHNN là gì? Ý nghĩa của từ nhnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

NHNN là gì? Ý nghĩa của từ nhnn

NHNN là gì ?

NHNN là “Ngân hàng Nhà nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHNN

NHNN có nghĩa “Ngân hàng Nhà nước”.

NHNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHNN là “Ngân hàng Nhà nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHNN:
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
+ CNCN: Chi nhánh cấp nước.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NH: Ngân hàng.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ CSKH: Chăm sóc khách hàng.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
...

Post Top Ad