NVHTN là gì? Ý nghĩa của từ nvhtn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

NVHTN là gì? Ý nghĩa của từ nvhtn

NVHTN là gì ?

NVHTN là “Nhà Văn hóa Thanh niên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NVHTN

NVHTN có nghĩa “Nhà Văn hóa Thanh niên”.

NVHTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NVHTN là “Nhà Văn hóa Thanh niên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NVHTN:
+ BTVH: Bổ túc văn hóa.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ KTTV: Khí tượng thủy văn.
+ TNNT: Thanh niên nông thôn.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ TTN: Thanh thiếu niên.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ TNTP: Thiếu niên Tiền phong.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
...

Post Top Ad