PCGDTHCS là gì? Ý nghĩa của từ pcgdthcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

PCGDTHCS là gì? Ý nghĩa của từ pcgdthcs

PCGDTHCS là gì ?

PCGDTHCS là “Phổ cập giáo dục trung học cơ sở” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCGDTHCS

PCGDTHCS có nghĩa “Phổ cập giáo dục trung học cơ sở”.

PCGDTHCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCGDTHCS là “Phổ cập giáo dục trung học cơ sở”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCGDTHCS:
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ GS: Giáo sư.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ TD: Tình dục.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ HS: Học sinh.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
...

Post Top Ad