PTTH là gì? Ý nghĩa của từ ptth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

PTTH là gì? Ý nghĩa của từ ptth

PTTH là gì ?

PTTH là “Phổ thông trung học” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PTTH

PTTH có nghĩa “Phổ thông trung học”.

PTTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTTH là “Phổ thông trung học”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTTH:
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ ĐH: Đại học.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
...

Post Top Ad