SKHCN là gì? Ý nghĩa của từ skhcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

SKHCN là gì? Ý nghĩa của từ skhcn

SKHCN là gì ?

SKHCN là “Sở Khoa học Công nghệ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SKHCN

SKHCN có nghĩa “Sở Khoa học Công nghệ”.

SKHCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SKHCN là “Sở Khoa học Công nghệ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SKHCN:
+ NS: Nghệ sỹ.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ CV: Công việc.
+ DHS: Du học sinh.
+ SLNA: Sông Lam Nghệ An.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ KH: Khoa học.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ BC: Bán công.
+ CNV: Công nhân viên.
+ NSƯT: Nghệ sỹ ưu tú.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ CATP: Công an thành phố.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
...

Post Top Ad