NTK là gì? Ý nghĩa của từ ntk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

NTK là gì? Ý nghĩa của từ ntk

NTK là gì ?

NTK là “Nhà thiết kế” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NTK

NTK có nghĩa “Nhà thiết kế”.

NTK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NTK là “Nhà thiết kế”.

Viết tắt NTK với nghĩa khác:
+ Nguyên tử khối.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NTK:
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ TCKT: Tài chính - Kế toán.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ NN: Nhà nước.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ TK: Thiết kế.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ KHĐT: Kế hoạch đầu tư.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
...

Post Top Ad