TTBDVH là gì? Ý nghĩa của từ ttbdvh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

TTBDVH là gì? Ý nghĩa của từ ttbdvh

TTBDVH là gì ?

TTBDVH là “Trung tâm bồi dưỡng văn hóa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTBDVH

TTBDVH có nghĩa “Trung tâm bồi dưỡng văn hóa”.

TTBDVH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTBDVH là “Trung tâm bồi dưỡng văn hóa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTBDVH:
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ DD: Dinh dưỡng.
+ KQT: Không quan tâm.
+ VP: Văn phòng.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ KTTV: Khí tượng thủy văn.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ TH: Trung học.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
...

Post Top Ad