VS là gì? Ý nghĩa của từ vs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

VS là gì? Ý nghĩa của từ vs

VS là gì ?

VS là “Với” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VS

VS có nghĩa “Với”.

VS là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng VS là “Với”.

Viết tắt VS với nghĩa khác:
+ Vệ sinh.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VS:
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ SN: Sinh năm.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
+ HS: Học sinh.
+ SV: Sinh viên.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ SN: Sinh nhật.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
...

Post Top Ad