VHTT là gì? Ý nghĩa của từ vhtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

VHTT là gì? Ý nghĩa của từ vhtt

VHTT là gì ?

VHTT là “Văn hóa Thông tin” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VHTT

VHTT có nghĩa “Văn hóa Thông tin”.

VHTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VHTT là “Văn hóa Thông tin”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VHTT:
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ VT: Viễn thông.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ CPH: Cổ phần hóa.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
...

Post Top Ad