XHCN là gì? Ý nghĩa của từ xhcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

XHCN là gì? Ý nghĩa của từ xhcn

XHCN là gì ?

XHCN là “Xã hội chủ nghĩa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XHCN

XHCN có nghĩa “Xã hội chủ nghĩa”.

XHCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XHCN là “Xã hội chủ nghĩa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XHCN:
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ : Hội đồng.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ GCQ: Giấy chủ quyền.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ HN: Hội nghị.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
...

Post Top Ad