XHH là gì? Ý nghĩa của từ xhh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

XHH là gì? Ý nghĩa của từ xhh

XHH là gì ?

XHH là “Xã hội hóa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XHH

XHH có nghĩa “Xã hội hóa”.

XHH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XHH là “Xã hội hóa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XHH:
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ TX: Thị xã.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ HCVL: Hội chợ việc làm.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HĐCT: Hội đồng coi thi.
+ HND: Hội nông dân.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
+ : Hội đồng.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ HCTL: Hội chợ triển lãm.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ HĐĐB: Hội đồng đền bù.
...

Post Top Ad