TMĐT là gì? Ý nghĩa của từ tmđt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

TMĐT là gì? Ý nghĩa của từ tmđt

TMĐT là gì ?

TMĐT là “Thương mại điện tử” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TMĐT

TMĐT có nghĩa “Thương mại điện tử”.

TMĐT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TMĐT là “Thương mại điện tử”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TMĐT:
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ CTCH: Chấn thương chỉnh hình.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ GMD: Gái mại dâm.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ HNHT: Hội nghị hiệp thương.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ TM: Thương mại.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ HQĐT: Hải quan điện tử.
+ KTM: Khu thương mại.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ ĐLTP: Điện lực thành phố.
+ ĐBP: Điện Biên Phủ.
...

Post Top Ad