TNO là gì? Ý nghĩa của từ tno - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

TNO là gì? Ý nghĩa của từ tno

TNO là gì ?

TNO là “Thanh niên Online” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNO

TNO có nghĩa “Thanh niên Online”.

TNO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNO là “Thanh niên Online”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNO:
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ TTO: Tuổi Trẻ Online.
+ TNXK: Thanh niên xung kích.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ TPO: Tiền phong Online.
+ LHTN: Liên hiệp Thanh niên.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
...

Post Top Ad