TTVH là gì? Ý nghĩa của từ ttvh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TTVH là gì? Ý nghĩa của từ ttvh

TTVH là gì ?

TTVH là “Trung tâm văn hóa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTVH

TTVH có nghĩa “Trung tâm văn hóa”.

TTVH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTVH là “Trung tâm văn hóa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTVH:
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TT: Trung tâm.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ TQ: Trung Quốc.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
...

Post Top Ad